Just hvad er en APOSTEL?"

Kapitel 9

Beviset for Vor Apostel

I løbet af de første apostles tid, var der ikke mange der accepterede apostelen Paulus' autoritet. De ville ikke acceptere, at Paulus var blevet sendt specielt til dem som deres apostel. De lyttede derimod til andre, der ledte dem bort fra den sandhed de havde fået åbenbaret. Men når vi undersøger omfanget af den nåde apostelen Paulus modtog, og hvordan Gud brugte ham i den rolle han var blevet givet, da er dette det kollektive bevismateriale, der tydeligt beviser, at han var den ægte vare – selv om han ikke var én af de tolv.

I dag befinder vi os i en langt mere frygtindgydende periode i historien. Guds Plan kræver retfærdige dommere der gennem Hans Ånd effektivt kan vægte bevismaterialer på guddommelig vis. Det er ikke acceptabelt og burde ikke være nødvendigt, at skulle trænges op i en krog, før vi opdager, at Gud ønsker at sige os noget. Hvis vi holder os nær til Gud og vægter de kollektive beviser, der findes for vor apostel – med den ærlighed Gud kræver – da kommer to ting klart til syne: Hr. Armstrong var både vor apostel og den ende-tids apostel der var profeteret skulle komme. Han var den der skulle genetablere "al ting" som Gud behøver i denne kritiske periode.

Tegnet på Apostelgerning – At Vi Kender Sandheden:

Det burde være indlysende for alle os der kender Sandheden i dag, at vi lærte den allerstørste del af denne Sandhed af Hr. Armstrong eller af dem han underviste. Dette, skulle mere end noget andet fortælle os, at han er vor apostel. Fundamental Sandhed er i bund og grund, som vi har set i tidligere kapitler, åbenbaret kundskab. Den kan kun komme fra Gud og åbenbares igennem en af Gud udvalgt apostel, som Han sender (gr. apostello) til sit folk.

Apostelen Paulus påpeger denne kendsgerning overfor Korinter Kirken som sit eget bevis på sin apostelgerning, når han siger: "… er jeg ikke apostel? … er I ikke mit værk i Herren? Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i det mindste for jer; thi I er i Herren seglet på min apostelgerning" (1. Kor 9:12).

Det er vor evne til at forstå åndelige ting, der giver det største bevis på Hr. Armstrongs apostelgerning. Paulus måtte forklare Korint Kirken, at Sandheden som de forstod, havde de modtaget. De havde ikke selv opdaget denne Sandhed! Ironisk nok kunne Gud lige så overbevisende sige til enhver af os i dag, "… hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke havde fået det?" (1. Kor 4:7). Sandheden i Guds Kirke i dag er ikke selv-udviklet. Vi har modtaget denne Sandhed fra Gud. Han valgte at undervise os gennem én bestemt person – apostelen han sendte til at oplyse os i denne ende-tid: Hr. Herbert W. Armstrong.

Hr. Armstrong Kendte Sin Rolle:

Hvis vi undersøger måden Hr. Armstrong anvendte som underviser – udførte en Elias-lignende gerning – efter de samme Elias-lignende kvaliteter Johannes Døber besad, finder vi dem også hos Hr. Armstrong. Han var selv fuldstændig klar over denne parallel. Bemærk dette citat fra Tidernes Mysterium:

Men nu er Guds tid kommet! Han sender nu en stemme, der med forstærket verdensdækkende kraft skal forkynde og afsløre udvejen af dette nuværende meningsløse vanvid, til en verden med fred og retfærdighed der snart vil få fast fod her på jorden!

Esajas' bog indeholder en "nu" profeti: "I ørkenen råber en røst: Ban Herrens vej … løft din røst med kraft … løft den uden frygt; sig … Se, den Herre Herren kommer med vælde, han hersker med sin arm. Se, hans løn er med ham, hans vinding foran ham" (Esa 40:3, 9-10).

Denne røst råber nu!

Profeten Malakias bekræftede dette: "Se, jeg sender min engel, og han skal bane vej for mit åsyn; og til sit tempel kommer i et nu den Herre I søger, og pagtens engel, som I længes efter; se, han kommer, siger Hærskarers Herre" (Mal 3:1).

Elias der skal komme.

Begge disse profetier har en dobbelt betydning. Først er det Johannes Døber de henviser til. Han beredte vejen for Jesu forkyndergerning for over 1900 år siden. Men, som en prototype, eller forløber, forudsiger disse profetier også, at én skal komme og berede vejen for Kristi Genkomst som Konge over konger og Herre over herrer, og han skal herske over alle nationer.

Ligesom Esajas fortsætter Malakias' profeti, og hvis man læser videre i de følgende vers, så henviser de til en budbringer, et menneske, der skal berede vejen for Kristi nært forestående genkomst, denne gang kommer han i almagt og herlighed og som Hersker over alle nationer!

Forstå dualiteten i disse principper. Disse profetier henviser til en type, et modstykke, og til den endelige opfyldelse..

Johannes Døber var en røst i den fysiske ørken i egnen omkring Jordan floden. Han forberedte vejen for den fysiske Jesu første komme til det materielle Tempel i Jerusalem, til det fysiske Judæa. Men han var en prototype, en forløber, en røst af en, som råber (betydelig hjulpet af moderne printing, radio og TV Matt 3:3) i vor tids åndelige ørken af religiøs forvirring. Denne røst bekendtgør Kristi umiddelbart forestående genkomst til Hans åndelige tempel (Kirken genopstanden til åndelig udødelighed) (Efe 2:21-22).

Jesus kom for over 1900 år siden for at bekendtgøre fremtidens Guds Rige. Næste gang kommer han for at etablere dette Rige. Dette sidste-tiders seneste advarselsbudskab udsendes nu over hele verden med forstærket kraft

Det bekendtgøres for konger, kejsere, præsidenter, statsministre i landene – og til deres folk på alle kontinenter og alle nationer på jorden!

(Tidernes Mysterium side 9))

Det ovenstående citat og mange andre viser tydeligt at Hr. Armstrong selv var klar over, at han opfyldte ende-tidens Elias' rolle. I begyndelsen af 1980erne henvist han mange gange til sig selv som "Guds apostel", både i tale og på skrift. Enhver der tvivler om dette skulle lytte til det bibelstudie han gav om Zerubbabels Tempel 21. juli 1978. Der svarer han på, hvordan og hvornår han blev klar over, at han var Guds apostel.

Han vidste hvem han var. De af os der kender Sandheden – åbenbaret for os af Gud gennem ham – bør holde denne kendsgerning klart for øje. Det er især vigtigt nu efter hans død, hvor så mange tidligere tilhængere af Kirken har mistet forståelsen for denne utrolig betydningsfulde æra vi lever i – og den vi står umiddelbart foran.

Hr. Armstrong Kom På Det Rette Tidspunkt:

Som vi har set i det foregående kapitel, hvis vi måler tiden efter Guds metode, befinder vi os i øjeblikket i de sidste timer af en 1000-års forberedelses-dag før den snart-kommende Tusindårs Sabbatshvile. Bruger vi denne struktur, er året 1900 en betydningsfuld dato på grund af to nøgleord vi får oplyst i Daniels Bog. Disse to nøgleord er gransken (kommunikation) og kundskab (Dan 12:4), disse to begreber eksploderede i verden fra denne specifikke dato i historien.

Hr. Armstrong blev født 31. juli 1892 – i begyndelsen af denne betydningsfulde periode. Som han selv siger, "Jeg har levet i hestevognens tid, i bilens og den industrielle æra, luftens æra, atomtiden og nu i rummets æra" (Tidernes Mysterium, forfatterens ord).

Endvidere, da evangeliet blev forkyndt for første gang i 1953 – 100 tids-cyklus efter at Paulus bragte evangeliet til Europa – skete der en anden betydningsfuld profeteret begivenhed. Det var omkring den dato, at det for første gang blev muligt at udslette hele menneskeheden fra jordens overflade med de ophobede fusionsbaserede nukleare våben samt midlerne til at aflevere dem. Sådanne verdensomvæltende begivenheder – var samtidig vidne til et om-sig-tagende Guds Arbejde – et yderligere bevis for at Hr. Armstrong virkelig var den han sagde, at han var – Guds ende-tids apostel.

Rækkevidden af Genindført Sandhed:

Åbenbaringens nåde som Paulus fik, var nøjagtigt detaljeret: "at hedningerne er medarvinger, medindlemmede i legemet og meddelagtige i forjættelsen – og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet" (Efe 3:6). Når vi betragter den særlige nåde og omfanget af materialet som Hr. Armstrong modtog, vil nogen hævde, at den var større end den apostelen Paulus modtog. Det ville ikke være uventet, hvis han virkelig var "sendt" som Guds ende-tids apostel, der skulle opfylde profetierne om at "genetablere alt" lige før Kristi genkomst!

Igennem flere tusinde år – især i middelalderen – gik det meste af Jesu lære tabt. Men Gud bestemte sig for udtrykkeligt at åbenbare den igen for denne mand. Selv filosofiens "hellige gral" – den virkelig mening med livet – blev afsløret. Med denne ærefrygtindgydende Sandhed fulgte afsløringen af Guds hensigt med at skabe mennesket; ja, endog hvert eneste trin som Gud vil tage og sørge for, at menneskeheden forstår "meningen med livet", som vi alle kræver, åbenbarede han for Hr. Armstrong. Større åbenbaring kan mennesket ikke modtage!

Selv om Sandheden altid har ligget i Helligdagene, har den sande betydning af disse dage ikke været forstået i den tid der er gået fra de første apostle og til Hr. Armstrong. Forstår vi i Kirken til fulde, hvor stor denne åbenbaring er? Kan vi se, at sådan guddommelig forståelse ikke kan stamme fra et menneskes intellekt? Kun Gud kunne give den. Det er nødvendigt at vi forstår denne gaves timing, og den store betydning som Gud tillægger den han "sender" med et sådant budskab. Der kan ikke komme en større genindførsel eller restaurering efter dette. Manden der afleverede åbenbaring af denne karat må være Guds sande ende-tids apostel.

Læg mærke til omfanget og dybden i den åbenbarede fundamentale Sandhed:

De ovenstående fundamentale Sandheder blev genindført i Kirken i denne ende-tid igennem Hr. Herbert Armstrong. Vi er i dag overhovedet ikke i tvivl om, at denne viden findes i skrifterne, men inden den blev afsløret, var der ingen der havde opfattet den. Gud valgte at åbenbare alt dette til den rette tid – ende-tiden. Han gjorde det i samme Ånd som inspirerede de oprindelige skrifter – Han sendte denne åbenbaring igennem én mand. Derfor kan Hr. Armstrong i fuld tillid sige: "tro ikke på mig – tro på Biblen" for det han forkyndte kom derfra.

Se endelig på det ovenstående igen! Sæt pris på ånden der blev givet denne mand. Denne utrolige Åbenbaring – afsløring – og genindførsel af Sandheden – aldrig før sket i historien – identificerer uden nogen tvivl, hvem Guds Ende-tids apostel virkelig var.

Moses' Lov Huskes:

Lige før Profetien i Malakias' Bog, der taler om at sende profeten Elias før Kristi Genkomst, er der et vers der siger, "Kom min tjener Moses' lov i hu, hvem jeg pålagde vedtægter og lovbud om alt Israel på Horeb" (Mal 4:4). Verset, anbragt lige inden profetien om Elias der skal komme – viser en klar forbindelse mellem de to.

En af de ting som mange udenfor den Sande Kirke kritiserede Hr. Armstrong for, var hans vedholdende påstand om, at både Sabbatten og Helligdagene skulle holdes i vore dage. I foråret 1927 begyndte Hr. og Fru Armstrong at holde Helligdagene der er befalet i 3. Mosebog kapitel 23 – skrevet af Moses. Igennem mange år overholdt de trofast disse dage, selv om de ikke forstod, hvorfor Gud havde befalet menneskeheden at holde dem. Det eneste de vidste var at Gud krævede dem overholdt. Endelig blev meningen åbenbaret. Disse dage er billeder på Guds Egen Plan – en suveræn plan der afslører meningen med selve menneskelivet.

Var Hr. Armstrong "ikke kommet Moses' lov i hu" som passagen i Malakias instruerede, ville Planen, der åbenbarer meningen med disse dage, ikke være blevet afsløret for ham. Dette skyldes den kendsgerning, at Gud forlanger lydighed af sine sande tjenere (Johs. 7:17; Apo.g 5:32; Heb 5:9; 1. Pet 4:17). Her ser vi igen en uimodsigelig opfyldelse af skrifterne, der forudsiger ende-tids apostelen – skrifter der blev opfyldt af Hr. Herbert Armstrong, som én der blev sendt i Elias' ånd og kraft.

Familie Relationer Genindførte:

Lige efter den ovennævnte profeti siger Gud, "Han skal vende fædrenes hjerte til sønnerne og sønnernes til fædrene, at jeg ikke skal komme og slå landet med band (tilintetgørelse)" (Mal 4:6).

Der er to adskilte opfyldelser i denne passage:

Da englen talte med Johannes Døbers fader, citerede han den sidste del af dette vers: Han talte om at "vende de genstridige til retfærdiges sind, så han kan berede Herren et velskikket folk" (Luk 1:17). Ved at citere verset på denne måde omfattede englen både "kom Mose' lov i hu" (Mal 4:4) og "bane vej for mit åsyn" (Mal 3:1).

Den første del af profetien, "han skal vende fædrenes hjerte til sønnerne" handler specielt om familierelationer. Dette emne er profeteret til at skulle blive et særligt problem i ende-tiden i skriftsteder som: "Det skal du vide, at i de sidste dage … Thi menneskene vil blive egenkærlig … ulydige mod forældreukærlige" (2. Tim 3:1-3).

I de mange bøger, hæfter og artikler om ægteskab og familie han skrev, anskuede Hr. Armstrong altid disse emner fra et højere guddommeligt perspektiv. Ingen andre i verden kunne gøre det – fordi ingen andre havde modtaget fantastiske åbenbaringer, om hvorfor ægteskab og familie var så vigtige for Gud! Det var denne åbenbaring – udtrykkeligt givet til ham – der gjorde hans analyser og råd enestående.

Jeg husker Hr. Armstrongs mange timer på Bricket Wood Universitet her i England. Jeg husker Hr. Armstrongs timer. Når som helst han kom der, underviste han flere klasser, fora og forsamlinger. Han koncentrerede sig mest om to fag: Leve Principper (lærebogen var, Den Manglende Dimension i Seksualundervisningen) og Familie Relationer (hvor Guddommelige Relationer mellem ægtefolk, Forældre og Børn var temaet i de ældste klasser). Han indførte også Sommerskoler, Ungdoms Undervisnings Service, Ungdommens Udvikling og Chancer, Ungdoms Magasinet og Imperial Skoler.

De følgende to citater fra hans breve er typiske:

Guds hensigt med forplantningssystemet, er at det skal indeholde en åndelig såvel som en fysisk funktion – være udtryk for kærlighed imellem ægtefolk i sand åndelig KÆRLIGHED (noget der er meget større end lyst) – og til at SAMMENFØJE ægtemand og hustru til EET – åndeligt såvel som fysisk – og for at beskytte og bevare ægteskabet helligt i lykke og glæde. (PlainTruth" Subskriber brev af 3. november 1980)

Ikke alene er disse sommerskoler af uhyre vigtig betydning men også vort program til at arbejde med jer forældre, så I kan blive tættere knyttet til jeres børn. Som Guds Apostel formaner jeg jer at knytte tætte bånd til jeres børn. De sidste to vers i det Gamle Testamente er profetier, der viser hvor vigtigt det er for JER, IDAG! (Samarbejdsbrev 15. januar 1984).

Denne profeti i Malakias er uomtvisteligt opfyldt på et unikt guddommeligt niveau – kun åbenbaret til Hr. Armstrong – i den konsekvente og emfatiske måde, hvorpå han behandlede familie relationer. Det er også bevis for hans position som ende-tids apostelen – én der kom i Elias' ånd og kraft – nøjagtig som forudsagt.

En Stemmen der Talte med Kraft:

Om denne ende-tids apostel siger Gud: "I ørkenen råber en røst: Ban Herrens vej, jævn i det øde land en højvej for vor Gud! … løft din røst med kraft … løft den uden frygt og sig … Se, den Herre Herren kommer med vælde, han hersker med sin arm. Se, hans løn er med ham, hans vinding foran ham" (Esa 40:3, 9-10, citeret Mat 3:3, Mark 1:3; Lukas 3:4; Johs. 1:23).

Når oldtidens profeter fik som opgave at gå til visse lande, var det ikke den generelle befolkning de opsøgte. De henvendte sig til lederne i hvert land og afleverede budskabet fra Gud til disse ledere. På samme måde gennemførte Hr. Armstrong et program i 70erne, hvor han bragte budskabet til lederne i verdens nationer. Selv om det ikke var formet i et religiøst sprog var budskabets kerne alligevel Guds snart kommende Verdensregering – og det blev forkyndt til lederne i mange, mange lande på hele jorden. Man har estimeret, at Hr. Armstrong besøgte en tredjedel af verdens ledere på hans tid – en større procent end muligvis nogen anden Guds mand i hele jordens 6000 årige historie.

Ud over ovennævnte program møntet på individuelle ledere, tog Arbejdet, som Hr. Armstrong var leder af, hans stemme og trykte ord -- hvoraf størsteparten stadig er tilgængelig på internettet og Cd-rom -- til utallige millioner af almindelige mennesker over alt på jorden – især til USA, Canada, Australien, England, New Zealand og andre steder hvor de israelitiske stammer Efraim og Manassa befinder sig. Husk på at det er disse to stammer, der skulle bære navnet "Israel" ned gennem historien til ende-tiden, som Jakob profeterede i 1. Mos 48:16, og på hvem så mange af ende-tidens profetier er møntet.

I disse bestræbelser blev over tyve millioner kopier af hans bog De Forenede Stater og Storbritannien i Profetierne omdelt. Alene i 1985 blev fire og halvfjerds millioner Plain Truth magasiner enten sendt til abonnenter eller omdelt i kiosker – det var cirka otte millioner om måneden. Ruth Tucker der er "sekt-overvåger" sagde, "Herbert W. Armstrong var en velkendt figur i religiøse kredse i næsten et halvt århundrede. Det var vanskeligt at finde nogen, der ikke havde set et nummer af The Plain Truth magasin eller hørt Morgendagens Vidunderlige Verden i radio og set TV-udsendelser" (Christianity Today, 15. juli 1996).

Det var virkelig et utroligt ende-tids Guds Arbejde – uden fortilfælde i hele historien. Hr. Armstrong understregede konstant, at dette ikke var hans arbejde – kun et menneskes arbejde – men det var den Levende Guds Arbejde. Kvaliteten, omfanget og spændvidden bekræfter fuldt ud denne opfattelse. Vi var virkelig vidner til profetiernes opfyldelse – Guds profetier! Ved hjælp af unikke midler som radio og TV, talte Hr. Armstrong personligt til flere mennesker end alle Guds tjenere igennem tiderne tilsammen. At sådan en stemme råbte i æteren som den gjorde, viser at det virkelig var Guds ende-tids apostel – et arbejde som var forudsagt skulle finde sted lige før Kristi umiddelbare genkomst.

Et Uhørt Frafald

I de foregående kapitler har vi set, at efter den forudsagte genindførelse af Sandheden, ville der komme et uhørt frafald -- som vi kan læse i 2. Tess 2:3 – som et af tegnene på ende-tiden. Omfanget af dette frafald synes også at antyde, at ende-tidens apostel ville være død på dette tidspunkt. Dette scenario skete – nøjagtig som forudsagt.

Ganske kort tid efter Hr. Armstrongs død i 1986, begyndte hans efterfølger at indføre flere og flere forandringer – der havde til hensigt fuldstændig at forvandle den Kirke han havde fået betroet. Til sidst var den en komplet afvigelse fra den fundamentale Sandhed han havde modtaget. Dette frafald har nu gjort det der engang var Guds Kirke til én kirke mere af denne verden – en verden som skrifterne siger er ledet af Satan (2. Kor 4:4) som er "hele verdens forfører" (Abenb 12:9).

Forandringerne var så overvældende, at selv folk udenfor var lamslåede over deres omfang:

D. James Kennedy, senior præst i Coral Ridge Presbyterian Church i Florida, sagde; "Dette er den mest lamslående forandring jeg nogen sinde har hørt om i en religiøs gruppe" (Christianity Today, 15. juli 1996).

William M. Alnor skrev om "forandringer uden fortilfælde" og sagde, "Dramatiske forandringer har vendt Guds Verdensvide Kirke (GVK) på hovedet siden dens stifter Herbert W. Armstrong døde i januar 1986. Forandringerne er så store og ekstraordinære at langtids-observatører af sekterne mener, at GVK er på vej til Kristen orthodoksisme" (News Watch – en kolumne i Christian Research Journal – Forår 1991, side 5)..

Ruth Tucker, professor på visit i Trinity Evangelical Divinity Scholl, skrev følgende artikel "Fra fritgående til folden": "Forandringerne" – som de refereres til af indeforståede – er virkelig historiske. Aldrig før i Kristendommens historie er der taget et skridt så komplet af en uortodoks sidegruppe" (Kristendom i dag, 15. juli 1996).

Det var ikke kun nogle få mennesker, der faldt fra den Sandhed de havde modtaget; det var også de menneskelige ledere og hele organisationen i det der engang var Guds Kirke. Dette frafald demoraliserede flertallet der engang udgjorde denne hellige organisation. Størstedelen opgav Sandheden, og vendte tilbage til de forskellige religiøse ideer i denne verden, hvorfra de, eller deres forældre, oprindelig havde udskilt sig. Dette er en klar opfyldelse af profetien i 2. Tess 2:3: for det var ikke blot en lille smule ved siden af med hensyn til én eller to doktriner – nej, de faldt direkte tilbage til verden og genoptog dennes veje.

Som apostelen Peter sagde, om sådanne mennesker: "Thi det havde været bedre for dem ikke at have lært retfærdighedens vej at kende frem for efter at have erkendt den, da at vende sig bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet" (2.Pet 2:21). Dette bud blev oprindeligt givet af apostle (2.Pet 3:2). Peter sammenligner denne proces med: "Hunden vender sig om til sit eget spy, og den vaskede so vælter sig atter i sølen" (2. Pet 2:22). Falske lærere infiltrerede faktisk – under Satans indflydelse – Kirken og indførte "fordærvelige vranglærdomme" (2. Pet 2:1-2).

Måden, omfanget og hastigheden, hvormed alt dette fandt sted, er alt sammen yderligere bevis for ende-tidens apostels identitet. Det var først efter at Sandheden var genindført gennem Hr. W Armstrong, at muligheden opstod for at dette uhørte frafald fra Sandheden kunne finde sted.

Laodikeas Holdninger Er Her I Dag:

Dette hæfte er ikke skrevet til folk der har vendt sig bort fra Guds Sandhed i fuldstændigt frafald. Som apostelen Johannes sagde om sådanne mennesker i hans dage: "De er udgået fra os, men de hørte ikke til os; thi havde de hørt til os, var de blevet hos os. Dog (de forlod os), at det skulle komme for dagen at ingen af dem hørte til os" (1. Johs. 2:19). Nej, dette hæfte er skrevet til Guds folk – til de der underlægger sig Guds Lov (Regering) – til folk der har Guds Ånd boende i sig og derfor er i stand til at adlyde og underlægge sig Gud og Hans Lov (Rom 8:7, 9, 14).

Problemet ligger i, at forståelsen af indholdet i Guds Lov er forskellig, alt efter hvilken organisation vi tilhører. Hver Guds Kirke har sit eget brand som de tror på – et smørgåsbord fuld af forskellige ideer og meninger. Det har resulteret i uenighed og kaos – men, "thi Gud er ikke forvirringens (kaos), men fredens Gud" 1. Kor 14:33).

Hvordan er det kommet dertil? Sandheden er, at det var forudsagt: og holdningen bag problemet ligger i den egentlige betydning af ordet "Laodikea."

En kirke æra genspejler det samfund den lever i. I nutidens samfund er der en bestemt og genkendelig ånd, der overgår ren og skær demokrati. Det er ånden i "post-modernismen" -- hvor absolut intet er fuldstændig rigtigt – bortset fra påstanden om, at "mit synspunkt kan være lige så godt som dit." Denne indstilling løber parallelt med betydningen af ordet Laodikea. Ordet betyder "folket dømmer eller bestemmer," og vi kan se denne specifikke holdning i både Kirken og i samfundet omkring os – det fortæller os nøjagtigt hvor vi befinder os i profetien.

Som vi så i det foregående kapitel, et det ved at sammenligne passagen "hold fast ved det du har" (Åbenb 3:11), med den forudsagte lunkne holdning som siger at "jeg er rig og behøver intet," at vi kan se det klare billede: Den lunkne holdning i Laodikea er i det mindste en lunken holdning med hensyn til Sandheden som den har fået overdraget. Denne Sandhed være den samme åbenbarede Sandhed som Filadelfia bliver formanet til "at holde fast ved" (Åbenb 3:11). Gud er uforanderlig og disse to grupper er samtidige i ende-tiden.

Så det vi ser i dag, er, at lederne og folk i en bestemt Kirke organisation ikke er imod alt det Gud åbenbarede for Hr. Armstrong; det er kun omkring nogle aspekter at de har deres egne ideer, og som de derfor beslutter at ændre. Men hver gruppe – ja hvert individ – er uenige med de andre om, hvad de tror, bør ændres. De er ikke kolde overfor åbenbaringen, men de er heller ikke varme. Og alle er de overbeviste om, at de har ret. De anser sig selv, og det de tror på, for virkelig at være åndeligt "rige, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget" (Åbenb 3:17). De kan ikke se, at de er "hoppet af sporet", derfor står Kristus ved døren og banker (vers 20).

Kristus siger, "om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig" (Åbenb 3:20). Han har allerede givet os den ernæring vi har behov for i denne ende-tid. Som vi skal se i det næste kapitel, er det den samme åndelige føde som hele Guds Familie skal indtage i al evighed.

Denne fremherskende holdning i Laodikea i dag er endnu et klart bevis for, at Hr. Armstrong virkelig var den han hævdede at være – nemlig Guds ende-tids apostel. Han var den, der afslørede Sandheden som Gud åbenbarer til os i denne tid – og til dem der er udset til at blive kendt som Laodikea æraen.

At Komme "Tilbage på Sporet"!

Gud – som altid er den samme (Mal 3:6) – siger, "Nej, Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne" (Amos 3:7). Hvis det gjaldt for oldtidens israelitter, hvor meget mere gælder det da ikke for Guds Sande Kirke i ende-tiden. Om sit folk Israel siger Gud, "og Herren sendte årle og silde alle sine tjenere profeterne til Eder, men I hørte ikke; I bøjede ikke Eders øre til at høre" (Jer 25:4). Endnu mere vil Kristus da klart advare og instruere Sin fremtidige brud om den største kataklismiske periode, der nogen sinde har været og som aldrig skal gentage sig (Matt 24:21). Gud – der er Gud – vil sikre sig, at ingen kan påstå, at de ikke blev advaret; men hvor kommer advarslen fra? Det må også være fra Hans ende-tids apostel.

Fra begyndelsen af august 1977 oplevede vi en serie af usædvanlige hændelser. Hr. Armstrong beretter i sin autobiografi om katalysatoren der startede disse begivenheder:

Kun takket være dygtige sygeplejerskers tilstedeværelse, der var i stand til at give øjeblikkelig mund til mund genoplivelsesøvelser og hjertemassage, kan jeg forsikre jer er grunden til at jeg er her i dag.

Da de fortalte mig, hvad der var sket, følte jeg, at hvis mit arbejde i Guds hænder var opfyldt og hvis Gud ikke havde mere brug for mig i Hans Arbejde, ville jeg sikkert have været død. Havde de ikke grebet ind, ville jeg være blevet begravet indenfor to eller tre dage.

Men jeg er klar over at Gud ønskede at vise mig noget med to mirakler. Det første: Han restaurerede mit liv da jeg allerede var over fem og firs år gammel. Det var faktisk 20 dage efter at jeg var fyldt 85 år. Det andet: Hverken jeg eller mine sygeplejersker havde hørt om et lignenede tilfælde, hvor en person i min alder var var blevet reddet med metoderne de brugte på mig, efter fuldstændig at have mistet bevistheden og hjernen nærmest var ude af funktion. Jeg kom tilbage med min fulde fornuft som den altid har været…

(Autobiografi, Volume 2, side 592)

Hr. Armstrong's "næsten død" bragte en stribe af begivenheder i Arbejdet, som set i bakspejlet var ganske usædvanlige. Disse begivenheder viser uden spor af tvivl, at det var Kristus – og ikke Hr. Armstrong – der i virkeligheden styrede Kirken. Resultatet af denne "næsten død" var at give dem mod, der ville gå deres egne veje i Guds Arbejde. Det er det samme vi er vidner til i dag. De troede at Hr. Armstrong var på gravens rand og gik derfor ud fra, at de ville overtage ledelsen. Deres formodning var forkert. Kristus gav ikke styret fra sig! Han benyttede i virkeligheden situationen til at åbenbare for Hr. Armstrong, just hvor "langt fra sporet" Arbejdet var gledet, og hvad der var endnu vigtigere, hvem der var ansvarlig for det. Kristus gav ham et effektivt indblik i den Laodikea holdning, der ville tage over efter hans død

Efter at være blevet klar over hvad der ventede Kirken, var Hr. Armstrong fast besluttet på – som han udtrykte det – at sætte Guds Arbejde "tilbage på skinnerne" igen. Først fjernede han de "liberale" elementer, en af dem var hans egen søn, og senere tog han sig af nærmere angivne "højre orienterede" individer, der også var "afsporede". Vi blev vidner til en proces, der løb over flere år, og som viste os de områder der skal tages fat på, og på hvilke tidspunkter det bør gøres. Vi fik et billede af hvordan Guds organisation kan restaureres, hvis den er kommet på afveje. Vi fik en effektiv og nøjagtig demonstration af, hvad der skal gøres efter et frafald fra Sandheden: hvordan en organisation, der er på vej til at antage Laodikea Kirkens holdning, kan bringes tilbage til Gud.

Denne begivenhed er også yderligere bevis for hvem Hr. Armstrong var – at han virkelig var ende-tidens apostel, der var profeteret skulle komme. Ikke alene var han sendt af Gud til Hans folk, men Gud kaldte ham endda "tilbage fra døden" for at vise Sit folk, hvordan de kan "holde fast" selv i denne unikke og ødelæggende periode af menneskets historie – som vi lever i uden ham.

Resumen:

  1. Tegnet på et apostelskab – er, at vi kender Sandheden
  2. Hr. Armstrong kendte og fortalte os om sin profeterede rolle
  3. Hr. Armstrong fremstod på det rette tidspunkt
  4. Omfanget og rækkevidden af Sandhed viser at Gud åbenbarede den
  5. Moses' Lov blev ihukommet – som profeteret
  6. Familie relationer blev genindførte – som profeteret
  7. En røst blev hørt - for første gang i 1900 år
  8. Frafaldet beviser at endetidens sandhed var blevet genindførte
  9. En laodikæisk holdning hersker i dag – just før Forfølgelsen
  10. I 1980erne fik vi anvist hvordan vi kommer "Tilbage på Skinnerne."